16.08.2022

Valsts aizsardzības dienests – ko tas nozīmētu Latvijas jauniešiem?

Baltijas reģiona drošību ir izaicinājusi Krievijas pastiprinātā karadarbība Ukrainā. Tādēļ arī Latvijā ir aktualizējies jautājums par obligātā militārā dienesta izveidi. Patlaban mēs esam vienīgā Ziemeļeiropas valsts, kurā obligātais militārais dienests vēl nav ieviests. Reaģējot uz drošības apdraudējumiem, PROGRESĪVIE pozīcija atbalsta Valsts aizsardzības dienesta (VAD) izveidošanu, vienlaikus izvirzot papildinājumus esošojam Aizsardzības ministrijas piedāvājumam. (Iepazīsties ar mūsu pozīciju, spiežot šeit)

Mums ir svarīgi, lai VAD tiktu izveidots atbildīgi, pēc pasaules labākajām praksēm. Lai dienests būtu efektīvs un piedāvātu zināšanas, pieredzi un sagatavotību katram jauniesauktajam. Vienlaikus, aizsardzība ir daudzšķautņaina joma, tādēļ PROGRESĪVIE iestājas par alternatīvām iespējām cilvēkiem, kas nevēlas iestāties militārajā dienestā.

PROGRESĪVIE skatījums uz Valsts aizsardzības dienestu:

Kas tiktu iesaukts Valsts aizsardzības dienestā?

Valsts aizsardzības dienests, tostarp alternatīvajās dienesta formās, attiektos uz jauniešiem no 18-23 gadiem. Vecāki jaunieši, līdz 27 gadiem, varētu pieteikties dienestam brīvprātīgi. Mērķis ir veidot iesaukumus no jauniešiem, kas piesakās dienestam brīvprātīgi.

Vai Valsts aizsardzības dienests attiektos arī uz sievietēm?

PROGRESĪVIE atbalsta sieviešu dienēšanu Valsts aizsardzības dienestā. Šī ir svarīga piedāvājuma sastāvdaļa, gan no prasmju apgūšanas un kapacitātes, gan no integrācijas viedokļa. Sievietēm ir jādod tā vienlīdzīga iespēja apgūt šīs prasmes un aizstāvēt valsti, arī tādēļ, ka VAD jāspēj sniegt zināšanas, kas pielietojamas ikdienā, civilajā dzīvē.

Vienlaikus VAD ietvaros ir jānodrošina arī preventīvi mehānismi pret jebkāda veida (fizisko, emocionālo, seksuālo) vardarbību dienestā, neatkarīgi no dzimuma.   

Kā izskatītos pirmais iesaukums Valsts aizsardzības dienestā?

PROGRESĪVIE atbalsta esošo piedāvājumu, kas pirmajos 3 gados paredz katru gadu iesaukt 1000 jauniesaucamos. Iesaukto skaitam vai tā tālākai palielināšanai ir jāņem vērā aizsardzības infrastruktūras kapacitāte un ekspertu vērtējums. Mūsu ieteikums ir mazināt dienesta laiku, nosakot 8-10 mēnešus, kas ir pilnvērtīgs laiks pamata prasmju apgūšanai.

Kā mērķis ir jānosaka iesaukuma veidošana no brīvprātīgajiem, kas pēc Baltijas valstu prakses ir lielākā daļa no jauniesauktajiem. Obligātais iesaukums ir jāparedz tikai tad, ja pilnu iesaukumu nevar nodrošināt brīvprātīgi. Šādās gadījumos iesaucamo saraksts top nejaušas izlases kārtībā pēc teritoriāla principa un to pārrauga neatkarīgu ekspertu komisija.

Kādas ir PROGRESĪVIE alternatīvas Valsts aizsardzības dienestam?

Mūsdienu aizsardzībā svarīgi ir gan militārie speciālisti, gan atbalstošie loģistikas, informātikas un citu nozaru eksperti. Kvalitatīvs dienests apzina cilvēku prasmes un veicina to efektīvāko pielietošanu. Mēs piedāvājam trīs alternatīvas Valsts aizsardzības dienestam – dienestu zemessardzē, kiberdrošības dienestu un atbalsta dienestu, kas ietvertu apmācības un darbu ilgtermiņa drošībai svarīgās jomās – iekšlietu sistēmā, izglītības vai veselības jomās.

Uz kādiem cilvēkiem neattiektos Valsts aizsardzības dienests?

Dienestā netiktu iesaukti jaunieši ar veselības izaicinājumiem, kas liedz pildīt dienesta atbildības. Netiktu iesaukti jaunieši, kam ir apgādājamie, medicīnas jomā studējošie vai strādājošie. Pārliecības vai praktisku iemeslu dēļ ir pieejama atbalsta, nemilitārā dienesta izvēle.

Vai PROGRESĪVIE atbalsta ārvalstu latviešu iesaukšanu dienestā?

Mēs uzskatām, ka patlaban gan loģistiski, gan likumīgi izaicinājumi liedz dienestā iesaukt ārzemēs dzīvojošos jauniešus. Valsts aizsardzības dienests ir jāveido no brīvprātīgo pamatbāzes, obligāto iesaukumu nepieciešamības gadījumā veidojot no Latvijas iedzīvotājiem.

Vai es varētu pieteikties Valsts aizsardzības dienestam arī ar veselības problēmām?

Tas ir atkarīgs no konkrētām diagnozēm. Ārvalstu prakse rāda, ka pietiekami daudzus uzdevumus ir iespējams pildīt arī ar veselības izaicinājumiem, piemēram, daļēju astmu. Tā kā piedāvājumā ietilpst arī kiberdrošības dienests vai atbalsta dienests, kas neietver lauka apmācības, šiem dienestiem piemērojami citi veselības kritēriji.

Vai Valsts aizsardzības dienestu ir iespējams aizstāt ar mācībām augstkolā?

Pašreizējais Aizsardzības ministrijas piedāvājums ietver potenciālus apmācību kursus augstskolā. PROGRESĪVIE nepiekrīt šim piedāvājumam, norādot uz problēmām, kas saistās ar augstskolu militarizāciju. Arī augstskolā studējošajiem jābūt iespējai pilnvērtīgi darboties valsts aizsardzībā, jo spēcīga aizsardzība tiek veidota no visiem sabiedrības pārstāvjiem. Nespecializētām augstskolām ir jāsaglabā izglītības kvalitāte – tām jābūt vietām, kur cilvēki var apgūt savas izvēlētās specialitātes.

Vai dienesta laikā nav draudi saskarties ar fizisku vai emocionālu vardarbību?

NBS ir pilnveidojuši apmācības, lai šādu praksi nepieļautu. VAD ir iemesls esošo praksi uzlabot tālāk. Fiziska vai emocionāla ietekmēšana ir bieži sastopama autoritāro, totalitāro valstu armijās, piemēram Krievijā vai bijušajā PSRS. Ārpusreglamenta vardarbība atstāj negatīvas sekas, tādēļ tā ir īpaši nepieļaujama mazu, demokrātisku valstu bruņotajos spēkos, jo mūsu aizsardzības pamats ir vienoti, veseli un spējīgi cilvēki, kas ir gatavi strādāt komandā.

Kāds atbalsts tiktu sniegts dienējošajiem?

PROGRESĪVIE piedāvā dienestu pabeigušiem cilvēkiem piešķirt apmaksātas mācības jebkurā Latvijas augstskolā, papildus studiju stipendijai. Gadījumos, ja dienestu uzsākot jaunietis strādā, darba devējam nebūtu tiesības iesaucamo atlaist dienesta laikā.

Kādas prasmes es varētu apgūt Valsts aizsardzības dienestā?

Atbilstoši ieviests Valsts aizsardzības dienests piedāvā visdažādākās prasmes – aizsardzības, izdzīvošanas, komandas darba un medicīniskās palīdzības sniegšanas prasmes un fizisko sagatavotību. Alternatīvie dienesti ļautu pilnveidot IT zināšanas, informācijas un datu apstrādi, kā arī citas prasmes. Pilnvērtīgs aizsardzības dienests dotu kvalitatīvai praksei pietuvināmas zināšanas, ļaujot iespēju robežās apgūt interesējošās jomas, ko pēcāk novērtētu gan sabiedrība, gan darba devēji.

Vai man ir iespējas iesaistīties apspriedē par Valsts aizsardzības dienestu?

PROGRESĪVIE iestājas par to, lai šis Latvijai nozīmīgais lēmums tiktu pieņemts atbildīgi un atklāti, uzklausot sabiedrības pārstāvju viedokļus. Tuvākajā laikā mēs plānojam rīkot atvērtu diskusiju, lai pārrunātu Valsts aizsardzības dienesta iespējas un izaicinājumus, kā arī ņemtu vērā jauniešu perspektīvu.