Progresīvas pašvaldības vīzija 2021

Progresīvas pašvaldības vīzija 2021

Pašvaldības pastāv, lai dotu iedzīvotājiem iespēju demokrātiskā procesā lemt par dzīves vidi sev apkārt un par svarīgiem pakalpojumiem, kas stiprina vietējo sabiedrību. PROGRESĪVIE redz kvalitatīvu pašvaldības darbu kā neatņemamu sastāvdaļu iedzīvotāju labklājībai. 

Pašvaldības misija ir ar kvalitatīviem pakalpojumiem, labu pārvaldību, pārdomātu vides aizsardzību veidot stabilu pamatu katra iedzīvotāja attīstībai. Veicinot atvērtību, savstarpēju atbalstu un jebkura iedzīvotāja iesaisti kultūras dzīvē un arī lēmumu pieņemšanā, progresīvas pašvaldības var stiprināt uzticību demokrātijai un veidot saliedētu sabiedrību.

 

Progresīvas pašvaldības principi:

PĀRVALDE, kurai iedzīvotāji uzticas un kura spēj strādāt efektīvi un caurspīdīgi.

DABAS VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA iedzīvotāju labklājībai un veselībai, vienlaikus mazinot piesārņojumu un veicinot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI, kas mazina sociālo nevienlīdzību, jo sociālie pakalpojumi tiek uztverti kā investīcija pašvaldības attīstībā.

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA, kas rada vidi iedzīvotāju personīgajai izaugsmei un labklājībai.

 

PĀRVALDĪBA 

Jādod iespēja iedzīvotājiem veidot operatīvu saziņu ar pilsētas pašvaldību, jāveicina iedzīvotāju iesaiste nepilnību novēršanā un priekšlikumu izteikšanā. Lai to nodrošinātu, ir jāizmanto modernie digitālie un citi rīki. 

Jāveicina iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā. 

Pašvaldības uzņēmumu darbība ir jāvērtē pēc iedzīvotāju apmierinātības ar sniegto pakalpojumu kvalitātes, nevis tikai pēc uzņēmuma peļņas rādītājiem. 

VIDE

Jāsaglabā dabas vērtības un jāizmanto tās iedzīvotāju labklājībai. 

Jāveicina iedzīvotāju izpratne par resursu taupīšanu un dabas aizsardzības jautājumiem. 

Jāsamazina atkritumu daudzums pašvaldības ikdienas rīcību līmenī (rādot piemēru) un jāveido tāda apsaimniekošana, kas ļauj pārstrādāt visus atkritumu veidus. 

Pašvaldībai ir jāiesaistās vides problēmu risināšanā, īstenojot zaļo iepirkumu, atbalstot bioloģiskos zemniekus un zaļos uzņēmējus.

PĀRVIETOŠANĀS 

Pašvaldībā ikvienam, neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa, ir jājūtas droši un jāspēj ērti un ātri pārvietoties kājām, ar velosipēdu, ar bērnu ratiņiem vai ratiņkrēslā. 

Jāierīko visu pilsētu aptverošs velosatiksmes infrastruktūras tīkls, kas būtu ērts un drošs arī 10 gadus vecam bērnam. 

Jānodrošina, ka ar sabiedrisko transportu ir iespēja pārvietoties ātrāk, ērtāk un lētāk nekā ar privāto automašīnu un tādā veidā jāsamazina sastrēgumi pilsētas ielās.

IZGLĪTĪBA

Bērnudārziem un sākumskolām ir jābūt pieejamām tuvu mājām. 

Jāpanāk droša vide bērniem – jāīsteno programmas, kas mazina mobingu un bullingu izglītības iestādēs. 

Jānodrošina ēdināšana pirmsskolās un skolās, pakāpeniski pārejot uz bioloģiskiem pārtikas produktiem. 

Jāveicina veselīgs uzturs, jāpiedāvā apgūt ilgtspējīgi ieradumi kā daļa no izglītības programmas un jāsamazina pārtikas atkritumu daudzums. 

Jānodrošina ērta veloinfrastruktūra skolu tuvumā, lai sekmētu skolēnu veselības stiprināšanu un mazinātu privāta autotransporta nepieciešamību. 

Jāveicina mūžizglītības iespējas pašvaldībā. Jānodrošina daudzpusīgas nodarbības senioriem, lai veicinātu kopā būšanu.

KULTŪRA

Jānodrošina pašvaldības atbalsts kultūrai, kas attīsta vietējo kultūrvidi, rada pievienoto vērtību pašvaldībai un saliedē sabiedrību. 

Jāveido pārdomāts un mākslinieciski augstvērtīgs kultūras piedāvājums pašvaldībā, kas uzlabo dzīves kvalitāti un veicina tūrismu. 

Jāuzlabo kultūras finansējuma pārvaldība un atklātība – publiski ir jābūt pieejamai informācijai par kopējo finansējumu, gaidāmajiem projektu konkursiem, vērtēšanas kritērijiem, ekspertiem. 

Jāveido sadarbība ar pilsonisko sabiedrību un jābūt atvērtiem jaunām kultūras iniciatīvām pašvaldībā. 

MĀJOKĻI 

Pašvaldībai ar aktīvu iesaisti mājokļu jomā ir jānodrošina pieejams mājoklis ikvienam. 

Pašvaldības ēkām ir jākalpo par paraugu ilgtspējīgai būvniecībai un renovācijai. 

Pašvaldībām ir jānodrošina gan sociālie mājokļi, gan aktīvi jāiesaistās mājokļu renovācijā un būvniecībā, piedāvājot īres dzīvokļus par pieejamām cenām iedzīvotājiem. 

Pašvaldībai ir aktīvi jāatbalsta un jāinformē iedzīvotāji par ar ēku renovāciju, energoefektivitātes uzlabošanu un ēku uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī. 

SOCIĀLĀ POLITIKA 

Pašvaldībai ir jārada iedzīvotājiem drošības sajūta, ka neatkarīgi no piederības kādai sociālai grupai krīzes situācijā tie varēs saņemt nepieciešamo atbalstu. 

Jāīsteno tāds sociālais darbs, kas palīdz cilvēkiem izrauties no nabadzības, bērniem augt veselīgās ģimenēs un senioriem – būt aktīviem un justies noderīgiem. 

Jānodrošina vides un izglītības pieejamība visiem, īpaši cilvēkiem ar invaliditāti. 

Maksimāli jāierobežo spēļu zāles. Jāveicina brīvība no visu veidu atkarībām (alkohola, narkotisko vielu, u.c.) ar mērķtiecīgām, preventīvām programmām un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.

EKONOMIKA

Jāveicina ekonomikas attīstība, kas nodrošina iedzīvotājus ar stabilām algām un iespējām personīgai izaugsmei. 

Jāīsteno aktīva pieeja investīciju piesaistei no pašvaldības puses. 

Jāattīsta infrastruktūra sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem. 

Jārada vide, lai darbiniekiem būtu vēlme dzīvot pašvaldībā. 

Jāveicina mazo uzņēmēju, īpaši lauksaimnieku, kooperācija, lai nodrošinātu stabilākas un labāk atalgotas darbavietas. 

Jāveicina sadarbība starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm ar prakses iespējām vietējos uzņēmumos un pašvaldībā. 

Jāveicina savstarpēji izdevīga mijiedarbība starp lauku un pilsētu iedzīvotājiem.

Kļūsti par daļu no pārmaiņām!

PROGRESĪVIE piesaka sevi pašvaldību vēlēšanām ar progresīvu pilsētas vīziju! Mūsu rindas ir atvērtas cilvēkiem, kas piekrīt mūsu redzējumam par tādu valsts un pašvaldību attīstību, kas ņem vērā mūsu principus. Ja Tu esi ieinteresēts pārstāvēt šo redzējumu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās:

1. Sazinies ar partijas pārstāvi Miroslavu Kodi (miroslavs@progresivie.lv)

2. Kļūsti par partijas biedru (spied šeit)