Programmas 6. daļa sadalīta kategorijās

 

 1. Stipra valsts — iekļaujoša un saliedēta sabiedrība

Programmas izgriezums priekš Demokrātijas veicināšanas darba grupas aptaujas. Skati pilno programmu, spiežot šeit.

Pretkorupcija

  1. Saliedētības un līdzdalības jomas vadību noteiksim kā pārnozaru prioritāti, uzticot Ministru prezidenta biedram ar pilnvarām koordinēt citu ministriju darbību šajā jomā.

  2. Uz Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes pamata izveidosim Partnerības platformu valsts sociālekonomisko un pilsonisko izaugsmi ietekmējošu valsts mēroga lēmumu pieņemšanai patiesā dialogā starp valsts institūcijām, sociālajiem, uzņēmējdarbības un pilsoniskajiem partneriem, arī no sociāli mazaizsargātām grupām un jauniem darba tirgus spēlētājiem.

  3. Nodrošināsim pienācīgu valsts finansējumu politiskajām partijām un nevalstiskajām organizācijām.
  4. Stiprināsim Tiesībsarga institūciju un tā neatkarību, Saeimas balsojumam virzāmo profesionāli kvalificētu Tiesībsarga amata kandidātu atlasi uzticot politiski neatkarīgai ekspertu komisijai un Tiesībsarga biroja lēmumiem nediskriminācijas lietās piešķirot juridiski saistošu spēku.

  5. Stiprināsim tiesībsargājošo iestāžu spēju vērsties pret naida noziegumiem, tostarp naida runu. Naida noziegumos nepārprotami ietversim arī noziedzīgas darbības uz seksuālās orientācijas pamata. Paredzēsim iespēju cietušā vietā ziņot par naida noziegumiem kvalificētām trešajām personām.

  6. Stiprināsim pilsoņu tiešu dalību tiesiskuma uzraudzībā, pieņemot Trauksmes cēlēju aizsardzības likumu un paredzot iespēju uz kolektīva iesnieguma pamata vērsties Satversmes tiesā par normatīvo aktu atbilstību Satversmei, tostarp tajā nostiprinātajām pamattiesībām.

  7. NVO, tāpat kā sociālajiem partneriem, nodrošināsim patiesas līdzdalības iespējas visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, ar tiesībām prasīt nekonsultējoties pieņemtu lēmumu atcelšanu. Padarīsim pieejamu NVO valsts finansējumu NVO atbalsta fondā, tostarp paredzot, ka 0,5% no samaksātā IIN ikviens pēc pašu izvēles var reizi gadā novirzīt izvēlētai biedrībai, politiskajai partijai vai arodbiedrībai (sk. 7.21.).

  8. Lobismam jābūt atklātam un ētiskam; šajā nolūkā izstrādāsim lobisma atklātības regulējumu un lobētāju reģistru.
  9. Latvijā pakāpeniski izbeigsim nepilsoņa statusu, sākot ar valsts pilsonības piešķiršanu jaundzimušajiem, kuru vecāki ir nepilsoņi.

  10. Veicināsim Latvijas (dubult)pilsonības pieņemšanu un saglabāšanu diasporā.

  11. Pārtrauksim uzturēšanās atļauju tirdzniecību pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos.
  12. Īstenosim Latvijas valsts kopīgo pienākumu Latvijā un pasaulē uzturēt latviešu valodas kvalitāti un ilgtspēju, tā ceļot arī Latvijas sabiedrības konkurētspēju. Nodrošināsim, ka svešvalodu lietojums respektēs latviešu valodas valsts valodas statusu un iedzīvinās Latvijas mazākumtautību pārstāvju tiesības. Ar valodas politiku veicināsim mūsu izcilību, valsts izaugsmi, starptautisko konkurētspēju un interešu aizstāvību, kā arī stiprināsim latviešu valodas lietojumu arī mūsdienu digitalizācijas kontekstā.

  13. Nodrošināsim latviešu valodas apguves iespējas visiem Latvijas piederīgajiem un viņu tuviniekiem, kas atgriežas Latvijā, un citiem jauniem rezidentiem, tostarp patvēruma meklētājiem.

  14. Lai veicinātu literatūras pieejamību latviešu valodā, e-grāmatām piemērosim tādu pašu pazemināto PVN likmi kā drukātajiem izdevumiem.

  15. No agrīna vecuma sniegsim pilsoniskās zināšanas un prasmes un veicināsim aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā, tostarp iesaistoties brīvprātīgajā darbā, kolektīvo iesniegumu ceļā un piešķirot pašvaldību vēlēšanu tiesības no 16 gadu vecuma.

  16. Visus sabiedriski nozīmīgos lēmumus un individuālos aktus skaidrosim arī t. s. vieglajā valodā.

  17. Veidosim mūsdienīgu, uz nākotni vērstu mobilitātes politiku, kas palīdz Latvijas piederīgajiem ārvalstīs gūt Latvijai noderīgu starptautisko pieredzi un zināšanas, uzturēt saikni ar Latviju un ieguldīt tās izaugsmē prombūtnes laikā, kā arī atvieglot atgriešanos uz laiku vai pastāvīgi.

  18. Atbalstīsim ar praktisku saturu piepildītu Diasporas likumu stratēģiskai ilgtermiņa sadarbībai ar Latvijas piederīgajiem pasaulē un atgriešanās atvieglošanai.

  19. Pasaulē ārlietu dienesta, ekonomisko un kultūras pārstāvniecību un diasporas sadarbībā izveidosim «Latvijas namus» zināšanu pārnesei un Latvijas pārstāvībai.

  20. Ārvalstīs mītošajiem Latvijas pilsoņiem izveidosim atsevišķu vēlēšanu apgabalu.

  21. Normatīvo aktu izstrādē paredzēsim ietekmes novērtējumu uz diasporu.

  22. Atvieglosim dažāda gadagājuma Latvijas piederīgo un viņu tuvinieku atgriešanos Latvijā, lai veicinātu Latvijas izaugsmi. Šajā nolūkā atvieglosim birokrātiskos šķēršļus starptautiskas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai valsts un privātajā sektorā, nodrošināsim neskartu sociālo garantiju pārnešanu (t. sk. minimālo pensiju).

  23. Pašvaldībās izveidosim iekārtošanās atbalsta pakalpojumu grozus (padoma, mitekļa, valodas apguves un izglītības iespēju, veselības aprūpes pieejamība), kas pieejami arī citiem jaunajiem pašvaldību iemītniekiem.

  24. Lai veidotu atbildīgu pārvaldību, veicināsim pieejamu, atbildīgu un pārskatāmu politisko līdzdalību. Attiecīgi pārdomāti finansēsim politiskās partijas no valsts budžeta, tādējādi palielinot valsts un pašvaldību neatkarību no šauru ekonomisko interešu ietekmes.
  1. Piešķirsim nepilsoņiem balsstiesības pašvaldību vēlēšanās, kā tas ir izdarīts Igaunijā un kā tas ir pieejams citu ES valstu piederīgajiem, kas pastāvīgi uzturas Latvijā.

  2. Stiprināsim līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos, tostarp papildus klātienes formām ieviešot mūsdienu tehnoloģijās balstītus un cilvēku īpašajām vajadzībām un mobilitātei pielāgotus risinājumus; ieviesīsim referendumus pašvaldībās; stiprināsim kolektīvo iesniegumu mehānismu Saeimā, liedzot iespēju atstāt bez virzības iesniegumus par sabiedrībai nozīmīgām tēmām; iestāsimies par internetbalsošanas pilotprojektu Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gadā un pilotprojektu ārvalstīs mītošajiem vēlētājiem 14. Saeimas vēlēšanās.

  3. Noteiksim ANO Laimes indeksu par Latvijas sasniegumu un izaugsmes atskaites punktu, mērot arī nevienlīdzību, aprūpi, taisnīgumu, veselību, pārvaldību, ēnu ekonomiku, korupciju un labklājību, nevis tikai iekšzemes kopprodukta pieaugumu.

  4. Nostiprināsim valsts šķirtību no baznīcas, valsts pārvaldes darbības balstot zinātniskās atziņās un skaidri nošķirot valsts administrācijas un politisko lēmumpieņemšanu no reliģiskām vai cita veida nezinātniskām personiskām pārliecībām un pasaules uzskatiem.

  5. Lai atslogotu tiesas un padarītu tās efektīvākas un pieejamākas, reformēsim tiesas, izveidojot darba tiesas civiltiesās un nodokļu tiesas administratīvajās tiesās.
  6. Lai palielinātu tiesu caurskatāmību, nodrošināsim nolēmumu pieejamību, rūpēsimies par pastāvīgu juridiskās kvalifikācijas paaugstināšanu (nodrošinot vienādu standartu un vienotu juridisko domu, kā arī labās prakses izplatīšanos) tiesu sistēmā, ieskaitot prokuratūru, un tiesībaizsardzības institūcijās un valsts pārvaldē.
  7. Izstrādāsim juridisko pakalpojumu un tiesu izdevumu tarifikāciju, kas atbilst juridisko pakalpojumu tirgus situācijai un dotu iespēju ieviest tiesvedības risku apdrošināšanas sistēmu, tādējādi palielinot tiesu pieejamību.
  8. Izstrādāsim valsts pārvaldības politiku, kas vērsta uz efektīvu, piemērojamu un piemērotu tiesību normu izveidi, lai stiprinātu ticību likuma kā legalitātes mērauklas nozīmei. Šādas pārvaldības politikas mērķis būtu veicināt pelēkās ekonomikas īpatsvara samazināšanos un atslogot valsts administratīvo resursu.
  9. Palielināsim valsts pārvaldes efektivitāti. To darīsim, nevis matemātiski samazinot valsts pārvaldes darbinieku skaitu, bet gan tos pārkvalificējot un šo resursu novirzot valsts varas pilnvērtīgai īstenošanai.
  10. Ieviesīsim progresīvo sodu sistēmu — sodamērs atkarīgs no faktiskā ienākumu līmeņa, piešķirot iestādēm un tiesām pilnvaras vērtēt personas faktiskos ienākumus un attiecīgi piemērojamo sodu.

  11. Atteiksimies no iespējas personas atbrīvot no apcietinājuma pret drošības naudu, garantējot visiem aizdomās turētājiem vienlīdzīgu attieksmi atkarībā no viņu nodarījuma smaguma, ne mantiskajām iespējām.
  12. Iekšlietu sistēmas darbiniekiem izveidosim caurskatāmu un prognozējamu atalgojuma uzlabošanas sistēmu, kas stimulē labāko personālu.
  13. Iekšlietu sistēmu atbrīvosim no birokrātijas slogiem un digitalizēsim tās lietvedību (prioritāri ieviešot e-muitu).
  14. Atjaunosim augstākās izglītības iestādi, kas nodrošinātu iekšlietu sistēmai nepieciešamo izglītību ne vien 1. līmeņa, bet arī 2. līmeņa augstākās izglītības, maģistra un doktora grāda iegūšanai, kā arī specializētu tālākizglītību. Piesaistīsim starptautiska līmeņa vieslektorus un nodrošināsim iespēju iegūt arī zināšanas, kas nepieciešamas kiberdrošības, civilās aizsardzības, starptautiskās organizētās un finanšu noziedzības apkarošanas jomās.
  15. Stiprināsim KNAB — koncentrēsimies uz augstākā līmeņa korupcijas apkarošanu un efektīviem preventīviem pasākumiem.
  16. Stiprināsim prokuratūru, paredzot pastāvīgu tālākizglītību un labās prakses apmaiņu sarežģītu ekonomisko, organizētās noziedzības un valsts nozagšanas noziegumu apkarošanā.
  17. Palielināsim iepirkumu caurskatāmību — veiksim iepirkumu digitalizāciju un centralizāciju, kā arī ieviesīsim efektīvas iepirkumu apstrīdēšanas procedūras.
  18. Nodrošināsim visu iedzīvotāju ienākumu caurskatāmību — ieviesīsim pilnīgu deklarēto ienākumu publiskumu, pārņemot Ziemeļvalstu atklātības praksi.
  19. Nodrošināsim valsts amatpersonu deklarāciju reālu pārbaudi — izstrādāsim efektīvu mehānismu konsekventai un visaptverošai valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudei, ko nodrošināsim ar atbilstošu pilnvērtīgu un noziegumu pret valsti un ekonomisko noziegumu identificēšanai kvalificētu personālu.
  20. Nostiprināsim un iedzīvināsim interešu konflikta regulējumu.
  21. Nulles iecietību pret korupciju izvirzīsim kā valsts drošības politikas prioritāti (viens no nedemokrātisku režīmu instrumentiem citu valstu politikas ietekmēšanā ir to amatpersonu uzpirkšana, šis aspekts ir ņemams vērā, izvirzot pretkorupcijas pasākumus par prioritāriem politikas uzdevumiem).

Līdztiesība un līdzdalība

  1. Saliedētības un līdzdalības jomas vadību noteiksim kā pārnozaru prioritāti, uzticot Ministru prezidenta biedram ar pilnvarām koordinēt citu ministriju darbību šajā jomā.
  2. Uz Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes pamata izveidosim Partnerības platformu valsts sociālekonomisko un pilsonisko izaugsmi ietekmējošu valsts mēroga lēmumu pieņemšanai patiesā dialogā starp valsts institūcijām, sociālajiem, uzņēmējdarbības un pilsoniskajiem partneriem, arī no sociāli mazaizsargātām grupām un jauniem darba tirgus spēlētājiem.
  3. Nodrošināsim pienācīgu valsts finansējumu politiskajām partijām un nevalstiskajām organizācijām.
  4. Stiprināsim Tiesībsarga institūciju un tā neatkarību, Saeimas balsojumam virzāmo profesionāli kvalificētu Tiesībsarga amata kandidātu atlasi uzticot politiski neatkarīgai ekspertu komisijai un Tiesībsarga biroja lēmumiem nediskriminācijas lietās piešķirot juridiski saistošu spēku.
  5. Stiprināsim tiesībsargājošo iestāžu spēju vērsties pret naida noziegumiem, tostarp naida runu. Naida noziegumos nepārprotami ietversim arī noziedzīgas darbības uz seksuālās orientācijas pamata. Paredzēsim iespēju cietušā vietā ziņot par naida noziegumiem kvalificētām trešajām personām.
  6. Stiprināsim pilsoņu tiešu dalību tiesiskuma uzraudzībā, pieņemot Trauksmes cēlēju aizsardzības likumu un paredzot iespēju uz kolektīva iesnieguma pamata vērsties Satversmes tiesā par normatīvo aktu atbilstību Satversmei, tostarp tajā nostiprinātajām pamattiesībām.
  7. NVO, tāpat kā sociālajiem partneriem, nodrošināsim patiesas līdzdalības iespējas visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, ar tiesībām prasīt nekonsultējoties pieņemtu lēmumu atcelšanu. Padarīsim pieejamu NVO valsts finansējumu NVO atbalsta fondā, tostarp paredzot, ka 0,5% no samaksātā IIN ikviens pēc pašu izvēles var reizi gadā novirzīt izvēlētai biedrībai, politiskajai partijai vai arodbiedrībai (sk. 7.21.).
  8. Lobismam jābūt atklātam un ētiskam; šajā nolūkā izstrādāsim lobisma atklātības regulējumu un lobētāju reģistru.

  9. Latvijā pakāpeniski izbeigsim nepilsoņa statusu, sākot ar valsts pilsonības piešķiršanu jaundzimušajiem, kuru vecāki ir nepilsoņi.
  10. Veicināsim Latvijas (dubult)pilsonības pieņemšanu un saglabāšanu diasporā.
  11. Pārtrauksim uzturēšanās atļauju tirdzniecību pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos.

  12. Īstenosim Latvijas valsts kopīgo pienākumu Latvijā un pasaulē uzturēt latviešu valodas kvalitāti un ilgtspēju, tā ceļot arī Latvijas sabiedrības konkurētspēju. Nodrošināsim, ka svešvalodu lietojums respektēs latviešu valodas valsts valodas statusu un iedzīvinās Latvijas mazākumtautību pārstāvju tiesības. Ar valodas politiku veicināsim mūsu izcilību, valsts izaugsmi, starptautisko konkurētspēju un interešu aizstāvību, kā arī stiprināsim latviešu valodas lietojumu arī mūsdienu digitalizācijas kontekstā.
  13. Nodrošināsim latviešu valodas apguves iespējas visiem Latvijas piederīgajiem un viņu tuviniekiem, kas atgriežas Latvijā, un citiem jauniem rezidentiem, tostarp patvēruma meklētājiem.
  14. Lai veicinātu literatūras pieejamību latviešu valodā, e-grāmatām piemērosim tādu pašu pazemināto PVN likmi kā drukātajiem izdevumiem.

  15. No agrīna vecuma sniegsim pilsoniskās zināšanas un prasmes un veicināsim aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā, tostarp iesaistoties brīvprātīgajā darbā, kolektīvo iesniegumu ceļā un piešķirot pašvaldību vēlēšanu tiesības no 16 gadu vecuma.
  16. Visus sabiedriski nozīmīgos lēmumus un individuālos aktus skaidrosim arī t. s. vieglajā valodā.
  17. Veidosim mūsdienīgu, uz nākotni vērstu mobilitātes politiku, kas palīdz Latvijas piederīgajiem ārvalstīs gūt Latvijai noderīgu starptautisko pieredzi un zināšanas, uzturēt saikni ar Latviju un ieguldīt tās izaugsmē prombūtnes laikā, kā arī atvieglot atgriešanos uz laiku vai pastāvīgi.

  18. Atbalstīsim ar praktisku saturu piepildītu Diasporas likumu stratēģiskai ilgtermiņa sadarbībai ar Latvijas piederīgajiem pasaulē un atgriešanās atvieglošanai.

  19. Pasaulē ārlietu dienesta, ekonomisko un kultūras pārstāvniecību un diasporas sadarbībā izveidosim «Latvijas namus» zināšanu pārnesei un Latvijas pārstāvībai.

  20. Ārvalstīs mītošajiem Latvijas pilsoņiem izveidosim atsevišķu vēlēšanu apgabalu.
  21. Normatīvo aktu izstrādē paredzēsim ietekmes novērtējumu uz diasporu.

  22. Atvieglosim dažāda gadagājuma Latvijas piederīgo un viņu tuvinieku atgriešanos Latvijā, lai veicinātu Latvijas izaugsmi. Šajā nolūkā atvieglosim birokrātiskos šķēršļus starptautiskas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai valsts un privātajā sektorā, nodrošināsim neskartu sociālo garantiju pārnešanu (t. sk. minimālo pensiju).

  23. Pašvaldībās izveidosim iekārtošanās atbalsta pakalpojumu grozus (padoma, mitekļa, valodas apguves un izglītības iespēju, veselības aprūpes pieejamība), kas pieejami arī citiem jaunajiem pašvaldību iemītniekiem.

  24. Lai veidotu atbildīgu pārvaldību, veicināsim pieejamu, atbildīgu un pārskatāmu politisko līdzdalību. Attiecīgi pārdomāti finansēsim politiskās partijas no valsts budžeta, tādējādi palielinot valsts un pašvaldību neatkarību no šauru ekonomisko interešu ietekmes.
  1. Piešķirsim nepilsoņiem balsstiesības pašvaldību vēlēšanās, kā tas ir izdarīts Igaunijā un kā tas ir pieejams citu ES valstu piederīgajiem, kas pastāvīgi uzturas Latvijā.
  2. Stiprināsim līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos, tostarp papildus klātienes formām ieviešot mūsdienu tehnoloģijās balstītus un cilvēku īpašajām vajadzībām un mobilitātei pielāgotus risinājumus; ieviesīsim referendumus pašvaldībās; stiprināsim kolektīvo iesniegumu mehānismu Saeimā, liedzot iespēju atstāt bez virzības iesniegumus par sabiedrībai nozīmīgām tēmām; iestāsimies par internetbalsošanas pilotprojektu Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gadā un pilotprojektu ārvalstīs mītošajiem vēlētājiem 14. Saeimas vēlēšanās.
  3. Noteiksim ANO Laimes indeksu par Latvijas sasniegumu un izaugsmes atskaites punktu, mērot arī nevienlīdzību, aprūpi, taisnīgumu, veselību, pārvaldību, ēnu ekonomiku, korupciju un labklājību, nevis tikai iekšzemes kopprodukta pieaugumu.

  4. Nostiprināsim valsts šķirtību no baznīcas, valsts pārvaldes darbības balstot zinātniskās atziņās un skaidri nošķirot valsts administrācijas un politisko lēmumpieņemšanu no reliģiskām vai cita veida nezinātniskām personiskām pārliecībām un pasaules uzskatiem.
  5. Lai atslogotu tiesas un padarītu tās efektīvākas un pieejamākas, reformēsim tiesas, izveidojot darba tiesas civiltiesās un nodokļu tiesas administratīvajās tiesās.

  6. Lai palielinātu tiesu caurskatāmību, nodrošināsim nolēmumu pieejamību, rūpēsimies par pastāvīgu juridiskās kvalifikācijas paaugstināšanu (nodrošinot vienādu standartu un vienotu juridisko domu, kā arī labās prakses izplatīšanos) tiesu sistēmā, ieskaitot prokuratūru, un tiesībaizsardzības institūcijās un valsts pārvaldē.

  7. Izstrādāsim juridisko pakalpojumu un tiesu izdevumu tarifikāciju, kas atbilst juridisko pakalpojumu tirgus situācijai un dotu iespēju ieviest tiesvedības risku apdrošināšanas sistēmu, tādējādi palielinot tiesu pieejamību.
  8. Izstrādāsim valsts pārvaldības politiku, kas vērsta uz efektīvu, piemērojamu un piemērotu tiesību normu izveidi, lai stiprinātu ticību likuma kā legalitātes mērauklas nozīmei. Šādas pārvaldības politikas mērķis būtu veicināt pelēkās ekonomikas īpatsvara samazināšanos un atslogot valsts administratīvo resursu.

  9. Palielināsim valsts pārvaldes efektivitāti. To darīsim, nevis matemātiski samazinot valsts pārvaldes darbinieku skaitu, bet gan tos pārkvalificējot un šo resursu novirzot valsts varas pilnvērtīgai īstenošanai.

  10. Ieviesīsim progresīvo sodu sistēmu — sodamērs atkarīgs no faktiskā ienākumu līmeņa, piešķirot iestādēm un tiesām pilnvaras vērtēt personas faktiskos ienākumus un attiecīgi piemērojamo sodu.
  11. Atteiksimies no iespējas personas atbrīvot no apcietinājuma pret drošības naudu, garantējot visiem aizdomās turētājiem vienlīdzīgu attieksmi atkarībā no viņu nodarījuma smaguma, ne mantiskajām iespējām.
  12. Iekšlietu sistēmas darbiniekiem izveidosim caurskatāmu un prognozējamu atalgojuma uzlabošanas sistēmu, kas stimulē labāko personālu.

  13. Iekšlietu sistēmu atbrīvosim no birokrātijas slogiem un digitalizēsim tās lietvedību (prioritāri ieviešot e-muitu).

  14. Atjaunosim augstākās izglītības iestādi, kas nodrošinātu iekšlietu sistēmai nepieciešamo izglītību ne vien 1. līmeņa, bet arī 2. līmeņa augstākās izglītības, maģistra un doktora grāda iegūšanai, kā arī specializētu tālākizglītību. Piesaistīsim starptautiska līmeņa vieslektorus un nodrošināsim iespēju iegūt arī zināšanas, kas nepieciešamas kiberdrošības, civilās aizsardzības, starptautiskās organizētās un finanšu noziedzības apkarošanas jomās.

  15. Stiprināsim KNAB — koncentrēsimies uz augstākā līmeņa korupcijas apkarošanu un efektīviem preventīviem pasākumiem.

  16. Stiprināsim prokuratūru, paredzot pastāvīgu tālākizglītību un labās prakses apmaiņu sarežģītu ekonomisko, organizētās noziedzības un valsts nozagšanas noziegumu apkarošanā.

  17. Palielināsim iepirkumu caurskatāmību — veiksim iepirkumu digitalizāciju un centralizāciju, kā arī ieviesīsim efektīvas iepirkumu apstrīdēšanas procedūras.

  18. Nodrošināsim visu iedzīvotāju ienākumu caurskatāmību — ieviesīsim pilnīgu deklarēto ienākumu publiskumu, pārņemot Ziemeļvalstu atklātības praksi.

  19. Nodrošināsim valsts amatpersonu deklarāciju reālu pārbaudi — izstrādāsim efektīvu mehānismu konsekventai un visaptverošai valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudei, ko nodrošināsim ar atbilstošu pilnvērtīgu un noziegumu pret valsti un ekonomisko noziegumu identificēšanai kvalificētu personālu.

  20. Nostiprināsim un iedzīvināsim interešu konflikta regulējumu.

  21. Nulles iecietību pret korupciju izvirzīsim kā valsts drošības politikas prioritāti (viens no nedemokrātisku režīmu instrumentiem citu valstu politikas ietekmēšanā ir to amatpersonu uzpirkšana, šis aspekts ir ņemams vērā, izvirzot pretkorupcijas pasākumus par prioritāriem politikas uzdevumiem).

Integrācija (t. sk. diaspora)

  1. Saliedētības un līdzdalības jomas vadību noteiksim kā pārnozaru prioritāti, uzticot Ministru prezidenta biedram ar pilnvarām koordinēt citu ministriju darbību šajā jomā.
  2. Uz Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes pamata izveidosim Partnerības platformu valsts sociālekonomisko un pilsonisko izaugsmi ietekmējošu valsts mēroga lēmumu pieņemšanai patiesā dialogā starp valsts institūcijām, sociālajiem, uzņēmējdarbības un pilsoniskajiem partneriem, arī no sociāli mazaizsargātām grupām un jauniem darba tirgus spēlētājiem.

  3. Nodrošināsim pienācīgu valsts finansējumu politiskajām partijām un nevalstiskajām organizācijām.

  4. Stiprināsim Tiesībsarga institūciju un tā neatkarību, Saeimas balsojumam virzāmo profesionāli kvalificētu Tiesībsarga amata kandidātu atlasi uzticot politiski neatkarīgai ekspertu komisijai un Tiesībsarga biroja lēmumiem nediskriminācijas lietās piešķirot juridiski saistošu spēku.

  5. Stiprināsim tiesībsargājošo iestāžu spēju vērsties pret naida noziegumiem, tostarp naida runu. Naida noziegumos nepārprotami ietversim arī noziedzīgas darbības uz seksuālās orientācijas pamata. Paredzēsim iespēju cietušā vietā ziņot par naida noziegumiem kvalificētām trešajām personām.

  6. Stiprināsim pilsoņu tiešu dalību tiesiskuma uzraudzībā, pieņemot Trauksmes cēlēju aizsardzības likumu un paredzot iespēju uz kolektīva iesnieguma pamata vērsties Satversmes tiesā par normatīvo aktu atbilstību Satversmei, tostarp tajā nostiprinātajām pamattiesībām.

  7. NVO, tāpat kā sociālajiem partneriem, nodrošināsim patiesas līdzdalības iespējas visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, ar tiesībām prasīt nekonsultējoties pieņemtu lēmumu atcelšanu. Padarīsim pieejamu NVO valsts finansējumu NVO atbalsta fondā, tostarp paredzot, ka 0,5% no samaksātā IIN ikviens pēc pašu izvēles var reizi gadā novirzīt izvēlētai biedrībai, politiskajai partijai vai arodbiedrībai (sk. 7.21.).

  8. Lobismam jābūt atklātam un ētiskam; šajā nolūkā izstrādāsim lobisma atklātības regulējumu un lobētāju reģistru.

  9. Latvijā pakāpeniski izbeigsim nepilsoņa statusu, sākot ar valsts pilsonības piešķiršanu jaundzimušajiem, kuru vecāki ir nepilsoņi.
  10. Veicināsim Latvijas (dubult)pilsonības pieņemšanu un saglabāšanu diasporā.
  11. Pārtrauksim uzturēšanās atļauju tirdzniecību pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos.

  12. Īstenosim Latvijas valsts kopīgo pienākumu Latvijā un pasaulē uzturēt latviešu valodas kvalitāti un ilgtspēju, tā ceļot arī Latvijas sabiedrības konkurētspēju. Nodrošināsim, ka svešvalodu lietojums respektēs latviešu valodas valsts valodas statusu un iedzīvinās Latvijas mazākumtautību pārstāvju tiesības. Ar valodas politiku veicināsim mūsu izcilību, valsts izaugsmi, starptautisko konkurētspēju un interešu aizstāvību, kā arī stiprināsim latviešu valodas lietojumu arī mūsdienu digitalizācijas kontekstā.
  13. Nodrošināsim latviešu valodas apguves iespējas visiem Latvijas piederīgajiem un viņu tuviniekiem, kas atgriežas Latvijā, un citiem jauniem rezidentiem, tostarp patvēruma meklētājiem.
  14. Lai veicinātu literatūras pieejamību latviešu valodā, e-grāmatām piemērosim tādu pašu pazemināto PVN likmi kā drukātajiem izdevumiem.

  15. No agrīna vecuma sniegsim pilsoniskās zināšanas un prasmes un veicināsim aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā, tostarp iesaistoties brīvprātīgajā darbā, kolektīvo iesniegumu ceļā un piešķirot pašvaldību vēlēšanu tiesības no 16 gadu vecuma.

  16. Visus sabiedriski nozīmīgos lēmumus un individuālos aktus skaidrosim arī t. s. vieglajā valodā.

  17. Veidosim mūsdienīgu, uz nākotni vērstu mobilitātes politiku, kas palīdz Latvijas piederīgajiem ārvalstīs gūt Latvijai noderīgu starptautisko pieredzi un zināšanas, uzturēt saikni ar Latviju un ieguldīt tās izaugsmē prombūtnes laikā, kā arī atvieglot atgriešanos uz laiku vai pastāvīgi.
  18. Atbalstīsim ar praktisku saturu piepildītu Diasporas likumu stratēģiskai ilgtermiņa sadarbībai ar Latvijas piederīgajiem pasaulē un atgriešanās atvieglošanai.
  19. Pasaulē ārlietu dienesta, ekonomisko un kultūras pārstāvniecību un diasporas sadarbībā izveidosim «Latvijas namus» zināšanu pārnesei un Latvijas pārstāvībai.
  20. Ārvalstīs mītošajiem Latvijas pilsoņiem izveidosim atsevišķu vēlēšanu apgabalu.
  21. Normatīvo aktu izstrādē paredzēsim ietekmes novērtējumu uz diasporu.
  22. Atvieglosim dažāda gadagājuma Latvijas piederīgo un viņu tuvinieku atgriešanos Latvijā, lai veicinātu Latvijas izaugsmi. Šajā nolūkā atvieglosim birokrātiskos šķēršļus starptautiskas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai valsts un privātajā sektorā, nodrošināsim neskartu sociālo garantiju pārnešanu (t. sk. minimālo pensiju).
  23. Pašvaldībās izveidosim iekārtošanās atbalsta pakalpojumu grozus (padoma, mitekļa, valodas apguves un izglītības iespēju, veselības aprūpes pieejamība), kas pieejami arī citiem jaunajiem pašvaldību iemītniekiem.
  24. Lai veidotu atbildīgu pārvaldību, veicināsim pieejamu, atbildīgu un pārskatāmu politisko līdzdalību. Attiecīgi pārdomāti finansēsim politiskās partijas no valsts budžeta, tādējādi palielinot valsts un pašvaldību neatkarību no šauru ekonomisko interešu ietekmes.

  1. Piešķirsim nepilsoņiem balsstiesības pašvaldību vēlēšanās, kā tas ir izdarīts Igaunijā un kā tas ir pieejams citu ES valstu piederīgajiem, kas pastāvīgi uzturas Latvijā.
  2. Stiprināsim līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos, tostarp papildus klātienes formām ieviešot mūsdienu tehnoloģijās balstītus un cilvēku īpašajām vajadzībām un mobilitātei pielāgotus risinājumus; ieviesīsim referendumus pašvaldībās; stiprināsim kolektīvo iesniegumu mehānismu Saeimā, liedzot iespēju atstāt bez virzības iesniegumus par sabiedrībai nozīmīgām tēmām; iestāsimies par internetbalsošanas pilotprojektu Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gadā un pilotprojektu ārvalstīs mītošajiem vēlētājiem 14. Saeimas vēlēšanās.

  3. Noteiksim ANO Laimes indeksu par Latvijas sasniegumu un izaugsmes atskaites punktu, mērot arī nevienlīdzību, aprūpi, taisnīgumu, veselību, pārvaldību, ēnu ekonomiku, korupciju un labklājību, nevis tikai iekšzemes kopprodukta pieaugumu.

  4. Nostiprināsim valsts šķirtību no baznīcas, valsts pārvaldes darbības balstot zinātniskās atziņās un skaidri nošķirot valsts administrācijas un politisko lēmumpieņemšanu no reliģiskām vai cita veida nezinātniskām personiskām pārliecībām un pasaules uzskatiem.

  5. Lai atslogotu tiesas un padarītu tās efektīvākas un pieejamākas, reformēsim tiesas, izveidojot darba tiesas civiltiesās un nodokļu tiesas administratīvajās tiesās.

  6. Lai palielinātu tiesu caurskatāmību, nodrošināsim nolēmumu pieejamību, rūpēsimies par pastāvīgu juridiskās kvalifikācijas paaugstināšanu (nodrošinot vienādu standartu un vienotu juridisko domu, kā arī labās prakses izplatīšanos) tiesu sistēmā, ieskaitot prokuratūru, un tiesībaizsardzības institūcijās un valsts pārvaldē.

  7. Izstrādāsim juridisko pakalpojumu un tiesu izdevumu tarifikāciju, kas atbilst juridisko pakalpojumu tirgus situācijai un dotu iespēju ieviest tiesvedības risku apdrošināšanas sistēmu, tādējādi palielinot tiesu pieejamību.

  8. Izstrādāsim valsts pārvaldības politiku, kas vērsta uz efektīvu, piemērojamu un piemērotu tiesību normu izveidi, lai stiprinātu ticību likuma kā legalitātes mērauklas nozīmei. Šādas pārvaldības politikas mērķis būtu veicināt pelēkās ekonomikas īpatsvara samazināšanos un atslogot valsts administratīvo resursu.

  9. Palielināsim valsts pārvaldes efektivitāti. To darīsim, nevis matemātiski samazinot valsts pārvaldes darbinieku skaitu, bet gan tos pārkvalificējot un šo resursu novirzot valsts varas pilnvērtīgai īstenošanai.

  10. Ieviesīsim progresīvo sodu sistēmu — sodamērs atkarīgs no faktiskā ienākumu līmeņa, piešķirot iestādēm un tiesām pilnvaras vērtēt personas faktiskos ienākumus un attiecīgi piemērojamo sodu.

  11. Atteiksimies no iespējas personas atbrīvot no apcietinājuma pret drošības naudu, garantējot visiem aizdomās turētājiem vienlīdzīgu attieksmi atkarībā no viņu nodarījuma smaguma, ne mantiskajām iespējām.

  12. Iekšlietu sistēmas darbiniekiem izveidosim caurskatāmu un prognozējamu atalgojuma uzlabošanas sistēmu, kas stimulē labāko personālu.

  13. Iekšlietu sistēmu atbrīvosim no birokrātijas slogiem un digitalizēsim tās lietvedību (prioritāri ieviešot e-muitu).

  14. Atjaunosim augstākās izglītības iestādi, kas nodrošinātu iekšlietu sistēmai nepieciešamo izglītību ne vien 1. līmeņa, bet arī 2. līmeņa augstākās izglītības, maģistra un doktora grāda iegūšanai, kā arī specializētu tālākizglītību. Piesaistīsim starptautiska līmeņa vieslektorus un nodrošināsim iespēju iegūt arī zināšanas, kas nepieciešamas kiberdrošības, civilās aizsardzības, starptautiskās organizētās un finanšu noziedzības apkarošanas jomās.

  15. Stiprināsim KNAB — koncentrēsimies uz augstākā līmeņa korupcijas apkarošanu un efektīviem preventīviem pasākumiem.

  16. Stiprināsim prokuratūru, paredzot pastāvīgu tālākizglītību un labās prakses apmaiņu sarežģītu ekonomisko, organizētās noziedzības un valsts nozagšanas noziegumu apkarošanā.

  17. Palielināsim iepirkumu caurskatāmību — veiksim iepirkumu digitalizāciju un centralizāciju, kā arī ieviesīsim efektīvas iepirkumu apstrīdēšanas procedūras.

  18. Nodrošināsim visu iedzīvotāju ienākumu caurskatāmību — ieviesīsim pilnīgu deklarēto ienākumu publiskumu, pārņemot Ziemeļvalstu atklātības praksi.

  19. Nodrošināsim valsts amatpersonu deklarāciju reālu pārbaudi — izstrādāsim efektīvu mehānismu konsekventai un visaptverošai valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudei, ko nodrošināsim ar atbilstošu pilnvērtīgu un noziegumu pret valsti un ekonomisko noziegumu identificēšanai kvalificētu personālu.

  20. Nostiprināsim un iedzīvināsim interešu konflikta regulējumu.

  21. Nulles iecietību pret korupciju izvirzīsim kā valsts drošības politikas prioritāti (viens no nedemokrātisku režīmu instrumentiem citu valstu politikas ietekmēšanā ir to amatpersonu uzpirkšana, šis aspekts ir ņemams vērā, izvirzot pretkorupcijas pasākumus par prioritāriem politikas uzdevumiem).