Principi

Politiskās partijas PROGRESĪVIE principi

Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, atvērtība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte. Šo vērtību īstenošana ļaus Latvijai uzplaukt un katram tās iedzīvotājam dzīvot labklājībā.

Mēs iestājamies par sociāli atbildīgu politiku, pilsoņu līdzdalību un līdzatbildību par valstī notiekošo, visu sabiedrības locekļu lojālu attieksmi pret Latvijas valstiskumu. Mēs iestājamies par ziemeļvalstu labklājības modeļa ieviešanu Latvijā, kurā tiek īstenota politika, kuras pamatā ir solidāras attiecības starp visiem sabiedrības locekļiem.

Mēs uzskatām, ka:

• Latvijā ir jāievieš progresīvā nodokļu un nodevu sistēma, kurā pēc progresivitātes
principa tiek piemērotas vienādas ienākuma nodokļa likmes visiem ienākumiem –
gan darba algai, gan kapitāla pieaugumam, gan citiem ienākumiem. Vidusslānim
un trūcīgajiem valsts iedzīvotājiem ir jāsamazina nodokļi un nodevas. Nodokļu
slogs no darbaspēka jāpārceļ uz patēriņu, tādējādi veicinot ražošanas attīstību;

• Latvijas ekonomikai jābalstās uz zaļu, resursus saudzējošu tautsaimniecību. Visos
politiskos, ekonomiskos un sociālos lēmumos jāņem vērā arī to ietekme uz vidi un
sociāliem aspektiem;

• Latvijā ir jāveicina zināšanu ietilpīgas ekonomiskās un saimnieciskās aktivitātes,
kas balstītas uz kopdarbību un kopīgu resursu izmantošanu;

• ēnu ekonomika jāsamazina, uzsvaru liekot nevis uz represīvām metodēm, bet
tādas ekonomikas un nodokļu politikas veidošanu, kas motivēs uzņēmumus strādāt
legāli. Politiķiem un valsts pārvaldei ar saviem darbiem jāpierāda, ka samaksātie
nodokļi netiek izsaimniekoti un tiek ieguldīti kopīgām vajadzībām;

• patiesa korupcijas apkarošana un caurspīdīga, godīga un saprotama politika ir
pamats, lai neizšķērdētu nodokļu maksātāju naudu un attīstītu valsti;

• valstij aktīvi jāiesaistās tirgus ekonomikas attīstīšanā. Tautsaimniecībai stratēģiski
svarīgu valsts uzņēmumu privatizācija nav pieļaujama. Valstij nav jābaidās dibināt
jaunus valsts uzņēmumus. Šādām darbībām ir jābūt rūpīgi izsvērtām un jānorisinās
tikai valsts un tās pilsoņu ilgtermiņa interesēs;

• Latvijas sasniegumu un izaugsmes atskaites punktam ir jābūt iedzīvotāju laimes
indeksam, nevis iekšzemes kopprodukta pieaugumam;

• Latvijai jākļūst par valsti, kurā jebkura vecuma cilvēkam ir pieejama valsts
finansēta izglītība, iespējas pārkvalificēties, lai spētu pilnvērtīgi piedāvāt savas
spējas un talantus valsts tautsaimniecības attīstībai;

• izglītībai jābūt laikam atbilstošai un prioritārai valsts nozarei, kam jāatspoguļojas
valsts budžetā;

• valstij jāpanāk pozitīva demogrāfiskā situācija. Mēs ieguldīsim visus savus spēkus,
lai jaunām ģimenēm būtu iespēja augt;

• visiem pilsoņiem neatkarīgi no to mantiskā stāvokļa, dzimuma, seksuālās
orientācijas, reliģiskiem vai politiskiem uzskatiem, nacionalitātes ir jānodrošina
vienlīdzīgas iespējas un tiesības, tādējādi veicinot saliedētas sabiedrības
veidošanos;

• arī Latvijā jāpieņem likums, kas dotu iespēju nelaulātiem pāriem reģistrēt savu
kopdzīvi un kļūt par juridiski atzītu ģimeni neatkarīgi no dzimuma;

• katram bērnam, kurš piedzimst Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem cilvēkiem, pilsonība
jāpiešķir automātiski;

• pašvaldību vēlēšanu balsstiesības jāpiešķir ikvienam iedzīvotājam, kurš pastāvīgi
dzīvo konkrētās pašvaldības teritorijā vismaz piecus gadus un ir sasniedzis 16 gadu
vecumu;

• Latvijas veselības aprūpei un valsts medicīnas iestādēm ir jābūt pieejamām
ikvienam iedzīvotājam;

• valstij jāveicina līdzvērtīgu abu dzimumu iesaistīšanos valsts pārvaldē. Jāpanāk,
ka sievietes un vīrieši saņem vienādu atalgojumu par identisku darbu;

• valstij jāatbalsta sabiedrības pašorganizēšanās un tās brīva līdzdalība valsts
pārvaldē – biedrības, partijas, nodibinājumus, arodbiedrības un fondus;

• politiskās partijas pārdomāti jāfinansē no valsts budžeta, kas palielinās valsts un
pašvaldību neatkarību no oligarhiem;

• valsts pārvaldē nekavējoties jāievieš moderno tehnoloģiju pielietošana, un to
sniegtās priekšrocības jāizmanto ekonomiskajai attīstībai, sabiedrības līdzdalībai
un birokrātijas samazināšanai;

• valsts politiskās varas centram jāatrodas parlamentā, lēmumu pieņemšanai jābūt
caurspīdīgai un jānotiek iedzīvotāju interesēs;

• ir jāveicina sabiedrības iesaistīšanās kultūras un sporta dzīvē;

• cieņa pret latviešu valodu, tās lomas stiprināšana ir Latvijas valsts un tās
patstāvības priekšnoteikums;

• Latvija ir pilntiesīga ANO, ES un NATO locekle, kurai jārīkojas šajās organizācijās
tā, lai tās stiprinātu un realizētu kopējās pasaules, Eiropas un Latvijas nacionālās
intereses.

Ja arī Tu piekrīti šiem uzskatiem un mērķiem – PIEVIENOJIES!